اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 09:09

شرح وظایف ادارۀ تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد

اداره تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد

اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .

 بررسی، تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی مورد نیاز مجموعه شهرداری بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها.

پیگیری برقراری ارتباط با مراجع ذیربط استانی و کشوری جهت تصویب ساختار سازمانی.

مطالعه، بررسی و اقدام لازم جهت ایجاد و یا انحلال سازمان های وابسته، موسسات و شرکت های تابعه به شهرداری بر حسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.

مطالعه، بررسی، تهیه و تدوین شرح وظایف، مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب.

پیشنهاد حذف پست های سازمانی غیر ضروری و ایجاد پست های سازمانی مورد نیاز واحدها به مراجع ذیربط.

بررسی و نیازسنجی مستمر تشکیلات تفصیلی با توجه به توسعه و گسترش فعالیت واحدها و بازنگری و اصلاح ساختار آنها حسب ضرورت.

تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نیاز شهرداری.

 اهتمام در جاری سازی ساختار سازمانی هر یک از حوزه ها.

پاسخ به استعلامات واحد کارگزینی در خصوص احکام صادره و تطبیق آنها با ساختار مصوب و اعلام مغایرت ها.

همکاری در تعیین تخصص های روز مورد نیاز شهرداری و اعلام آن به مراجع ذیربط جهت درج در طبقه بندی مشاغل.

 ایجاد تعامل و همکاری لازم با کلانشهرها و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به منظور ساماندهی تشکیلاتی و ایجاد وحدت رویه.

 اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 انجام مطالعات لازم به منظور شناخت نارسایی ها و مشکلات مرتبط با سیستم ها و روش های مورد عمل شهرداری و ارایه راهکارهای مناسب .

 مطالعه و بررسی مستمر به منظور احصاء، تدوین و مستندسازی روش های مورد عمل با مشارکت صاحب نظران و ارزیابی آنها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه.

 بررسی مراحل مختلف انجام کار و چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت واحدها و افراد از طریق مشاهده، کارسنجی، زمان سنجی و سایر روش های تجزیه و تحلیل.

ارایه راهنمایی و مشاوره لازم در خصوص روش های انجام کار، احصاء، تدوین، مستند سازی و اصلاح روش ها با استفاده از ساز وکارهای نوین و مناسب مدیریتی.

 بررسی مستمر به منظور طراحی و اصلاح فرم های مورد عمل شهرداری .

بررسی مدل های تعالی سازمانی و پیشنهاد و برنامه ریزی جهت اجرای مدل های تعالی مناسب شهرداری در زمان های مختلف.

 مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط و استانداردهای مورد نیاز شهرداری در خصوص موضوعات مختلف کاری و ابلاغ آنها.

همکاری در تهیه و تدوین انواع آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و... درخصوص موضوعات مختلف مورد نیاز شهرداری با همکاری واحدهای ذی ربط.

¨ اقدام لازم در خصوص تشکیل جلسات تحول اداری و تعیین دستور کار و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی.

¨ نظارت بر گردش کار هر یک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدید نظر در سیستم روش های انجام کار و ارایه روش های مناسب.

 ثبت، نگهداری و پیگیری پیشنهادهای کارکنان و شهروندان و تهیه گزارش های ادواری از پیشنهادهای دریافتی .

 نظارت مستمر بر فرایندها و استانداردهای طرح تکریم ارباب رجوع و تهیه گزارش های لازم جهت ارایه به مقامات مافوق.

هماهنگی و اقدامات لازم در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته.

 ارزیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت واحد ها به منظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشبرد اهداف .

 بررسی، مطالعه و تحقیق و سایر اقدامات لازم برای تنظیم برنامه های کلی ارزیابی عملکرد و چگونگی اجرای دستورالعمل های مربوطه در این خصوص .

پیگیری و اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد سازمانی و بررسی و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم و تعیین امتیازات و اعلام نتایج حاصله به مقام مافوق.

 تهیه گزارش های موردی و تحلیلی از مراحل و نتایج و امتیازات ارزیابی عملکرد و ارایه آن به شهردار در مقاطع زمانی مختلف.

 ارایه پیشنهادهای لازم خصوصا در رابطه با تاثیر و کاربرد امتیازها و نتایج حاصله از ارزیابی.

ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف به تفکیک بر اساس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت شهرداری .

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.