اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 10:01

شرح وظایف و نمودار سازمانی

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت های پایه 

 

  نمودار و شرح وظایف حوزه شهردار

 

نمودار و شرح وظایف حوزه مدیریت حقوقی

 

 نمودار و شرح وظایف حوزه مدیریت حراست

 

نمودار و شرح مظایف مدیریت حسابرسی

 

نمودار و شرح وظایف حوزه مدیریت بازرسی

 نمودار و شرح وظایف مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

شرح وظایف پست به پست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

 

 

نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت ها

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

معاونت شهرسازی و معماری

معاونت مالی و اقتصادی

معاونت خدمات شهری

 

نمودار سازمانی و شرح وظایف مناطق 5 گانه شهرداری رشت

منطقه 1 شهردرای رشت

منطقه 2 شهردرای رشت

منطقه 3 شهردرای رشت

منطقه 4 شهردرای رشت

منطقه 5 شهردرای رشت

 

نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمان ها

سازمان مدیریت پسماند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

سازمان سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر


سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي

 

سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهري

 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 

سازمان مدیریت آرامستانها